NYT fra Forsamlingshuset Vedtægter mm. Forespørgselsformular
VEDTÆGTER FOR SLOTS BJERGBY FORSAMLINGSHUS

§ 1. Foreningens formål er at drive Slots Bjergby Forsamlingshus på en sådan måde, at der for omegnens borgere og foreninger er mulighed for at holde fest, foredrag, møder, kurser, eller lignende aktiviteter efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 2. Private fester kan kun afholdes, hvis den, der afholder festen, er medlem af foreningen Slots Bjergby Forsamlingshus. Medlemsbeviser udstedes af foreningens bestyrelse. Prisen for medlemskab fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 18 år. Medlemsbeviset kan kun arves af efterlevende ægtefælle, ikke af andre. Medlemsbeviset giver adgang til generalforsamlingen med ret til at afgive én stemme.

§ 3. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Formandens beretning.
3. Fremlægning af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Valg af supp1eant til revisor.
9. Eventuelt.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale dags- eller ugepresse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før. Forslag der ikke har været bekendtgjort forud, kan ikke behandles.
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed om et forslag bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg afgøres valget ved lodtrækning. Ændring af vedtægterne kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte på en ordinær generalforsamling stemmer herfor, samt når ændringerne også vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter den ordinære.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3/5 af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Begæringen skal efterkommes senest 3 uger efter, at den er indkommet. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles, hvad der er bekendtgjort forud i indkaldelsen.

§ 5. Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år, og som afgår skiftevis to og tre, således at 2 bestyrelsesmedlemmer fratræder i lige år, tre i ulige. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Udover bestyrelsen vælges også mindst 1 suppleant, som deltager på møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanter har ikke stemmeret. Over bestyrelsens møder føres referat, der underskrives af formanden (eller i dennes fravær næstformanden) og sekretæren. Udtræden af bestyrelsen meddeles skriftligt til formanden.

§ 6. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Det påhviler således bl.a. bestyrelsen at medvirke til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold til forsamlingshusets aktiviteter, at drage omsorg for udlejning af huset og fastsættelse af lejesatser, at ansætte og afskedige personale samt at udarbejde årlige regnskaber, herunder budgetter for driften. I forbindelse med lokale foreningers arrangementer af kulturel eller social karakter kan bestyrelsen bevilge nedsættelse af lejen for huset under hensyntagen til den samlede økonomi for husets drift. Forsamlingshuset og værten skal have en spiritusbevilling. Bestyrelsen har ret til at optage lån i forsamlingshuset. Beslutning om køb og salg af fast ejendom træffes af generalforsamlingen. Der kan meddeles prokura.

§ 7. Foreningens nødvendige kapital til driften tilvejebringes ved offentlige og private tilskud, indsamlinger blandt lokalbefolkningen, arrangementer, belåning af fast ejendom, indtægter ved udlejning af lokaler samt ved tegning af medlemsbeviser. Ingen har krav på tilbagebetaling af medlemskabet. For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen og tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.

§ 8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før generalforsamlingen af foreningens to generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 9. Til ophævelse af foreningens virksomhed kræves 2/3 flertal af samtlige fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige og kulturelle formål inden for Slots Bjergby og omegn.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 16. april 2008
Steen Laursen, Irene J. Larsen, Liselotte Falkenberg, Per Olsen, Birgit Adelstein


Stedet hvor der mødes - og fejres!

Slots Bjergby Forsamlingshus
 
 Slots Bjergbyvej 42 - 4200 Slagelse